زندگیتان عوض میشود


زندگیتان عوض میشود

زندگیتان عوض میشود

اگر هفتهُ یک بار یوگا کنید ذهن تان عوض میشود

اگر هفتهُ دو بار یوگا کنید بدن تان عوض میشود

اگر هر روز یوگا کنید زندگیتان عوض میشود.برچسب : یوگا برای تمامی سنین

برگشت به گالری تصاویر